Privacyverklaring

All Telemarketing, gevestigd aan Galeileilaan 31, 6716 BP te Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
All Telemarketing Galileilaan 31
6716 BP Ede
Tel: 030-2729160
www.alltelemarketing.nl

Petra Smit-Wattez is de Functionaris Gegevensbescherming van All Telemarketing. Zij is te bereiken via petrasmit@alltelemarketing.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

All Telemarketing verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Het verwerken van persoonsgegevens gaat van ontvangst en opslaan tot het aanpassen, doorsturen en verwijderen van persoonsgegevens.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via petrasmit@alltelemarketing.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
All Telemarketing verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor het verrichten van de aangeboden diensten
  • Om wet- en regelgeving na te leven
  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • All Telemarketing analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
  • Marketing en communicatie doeleinden
  • Klanttevredenheidsonderzoeken

De privacywetgeving bepaalt dat wij jouw persoonsgegevens alleen mogen verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

a)  Voor de uitvoering van onze overeenkomst
b)  Voor de uitvoering van een wettelijke verplichting
c)  Op basis van jouw toestemming
d)  Vanwege een gerechtvaardigd belang

Geautomatiseerde besluitvorming
All Telemarketing neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van All Telemarketing) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
All Telemarketing bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor alle persoonsgegevens een bewaartermijn van 5 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
All Telemarketing bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor alle persoonsgegevens een bewaartermijn van 5 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden All Telemarketing verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dat kan onder meer in de onderstaande situaties:

  • Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, bijvoorbeeld een melding bij een toezichthouder
  • Om onze diensten te kunnen verlenen

Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn ook zelf verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde jouw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens All Telemarketing, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
All Telemarketing gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. All Telemarketing gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door All Telemarketing en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar petrasmit@alltelemarketing.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

All Telemarketing wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
All Telemarketing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via petrasmit@alltelemarketing.nl